ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Vendas & Informações

Acione nossa equipe técnica para conhecer e obter maiores informações sobre nossos produtos e serviços

 Financeiro & Cobranças

Departamento financeiro - pagamentos e faturamento de nossos serviços

 Servidor Dedicado e VPS - Suporte Gerenciado

Departamento exclusivo para suporte de clientes de Servidores Dedicados e/ou Gerenciamento IDC da MeganickIDC

 Suporte de Hospedagem e Revenda

Nossa equipe técnica de Hospedagem de Sites e Revenda de Hospedagem pronta para lhe atender